raadszaal 3Het College van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Financieel zijn het onzekere tijden. Er zijn veel veranderingen die van invloed zijn op de begroting, zoals corona, de komst van een nieuw kabinet en de financiën tussen rijk en gemeente.

 

De financiële situatie van de gemeente voor het begrotingsjaar 2022 is nog wel redelijk. Voor de komende jaren is dat nog niet het geval er is nog veel onzekerheid. Gelet op deze onzekerheden is, zoals ook aangegeven in de Perspectiefnota 2022, in deze programmabegroting zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die het begrotingsbeeld structureel nadelig beïnvloeden. Wethouder Rosier (Financiën): “Er is meer zicht op de financiële compensatie van het rijk voor de kosten van corona. Verder zijn tussen kabinet en VNG voor het jaar 2021 en 2022 afspraken gemaakt over de compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg, dit stemt ons positief en is een eerste stap in de juiste richting. Door alle onzekerheid is de financiële positie in 2023 en verder nog wel dramatisch omdat de jaarlijkse inkomsten van de gemeenten ver achterblijven bij de uitgaven die we jaarlijks moeten doen.”

Door de tijdelijke compensatie voor de extra jeugdzorgkosten is er vanuit de Eneco-gelden minder geld nodig om de tekorten in de begroting te dekken. Hierdoor stijgt het nog beschikbare bedrag van 60 miljoen naar 72,5 miljoen. Dit bedrag zal komende jaren worden geïnvesteerd in de stad.Initiatieven bieden aan de stad en haar inwoners

Ondanks de financiële situatie is er wel een coronaherstelplan ‘Zoetermeer veerkrachtig uit de crisis’ eerder opgesteld. Dit plan biedt ook voor 2022 ondersteuning voor non-profit organisaties. Het afgelopen jaar is al flink ingezet op activiteiten en binding van inwoners. Een breed palet van maatregelen variërend van het verbeteren van de leefomgeving in wijken, ondersteuning van het onderwijsaanbod tot het ondersteunen van verenigingen en zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cultuurzomer- en winter en sportieve (kennismakings)activiteiten voor de jeugd georganiseerd door verenigingen in samenwerking met de combinatiefunctionarissen.
De gemeenteraad bespreekt op 1 november de programmabegroting. Dit jaar is de programmabegroting voor het eerst via een digitaal portaal beschikbaar.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-