20180620Tijdens het voorjaarsdebat werd vooral één ding pijnlijk duidelijk: de gemeente zit in zwaar weer. De kosten van de zorg lopen op en de coronacrisis zorgt voor financiële onzekerheden. De stad staat dan ook voor grote uitdagingen. Er werden veel moties ingediend, maar weinig geld uitgegeven.


De raad diende 40 moties in en 5 amendementen, maar dit waren vooral richtinggevende moties, die niet direct veel investeringen nodig hebben. De vergadering begon dan ook met een pleidooi van wethouder Marc Rosier om druk te blijven zetten op het kabinet voor meer geld voor de gemeenten. De Perspectiefnota 2021 is beleidsarm en veel financiële keuzes, zoals de besteding van de Eneco-gelden, zijn vooruitgeschoven naar het Najaarsdebat.

 

Coronacrisis

Het is voor de raad duidelijk, dat de coronacrisis en anderhalve metersamenleving iedereen in Zoetermeer en elk beleidsterrein zullen raken. Het is nog niet te overzien welke sporen de crisis precies in Zoetermeer achterlaat, maar de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Daarom reserveert de gemeente vijf miljoen euro om deze gevolgen op te vangen. En dat terwijl de budgetten van de gemeente Zoetermeer al langer onder druk staan vanwege de te lage compensatie van het Rijk voor de jeugdzorg en de Wmo. Tijdens het voorjaarsdebat heeft de raad vooral aandacht gevraagd voor (het toenemend aantal) kwetsbaren in Zoetermeer, ondernemers, onderwijs, woningbouw, duurzaamheid, wijkgericht werken en de besteding van de Enecogelden.


Enecogelden en OZB

De raad wil dat er verstandig wordt omgegaan met de Enecomiljoenen. De tekorten die in 2020 en 2021 opgevuld moeten worden, kunnen worden gedekt uit Enecogelden. Voor de jaren daarna zal het college moeten zoeken naar een oplossing voor de gaten in de begroting. De gemeenteraad heeft besloten om het tarief van de OZB voor eigenaren en gebruikers voor bedrijven en winkels in stand te houden en de eventuele gemiste inkomsten als gevolg van leegstand te compenseren door een hoger tarief voor de eigenaren. Daarnaast wordt voorgesteld de inwoners de mogelijkheid te geven de belastingaanslag voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting in 12 termijnen te betalen.

 

Sociaal domein

Kwetsbare mensen in Zoetermeer kregen in het debat veel aandacht. De raad wil graag dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om mensen die door de crisis in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, te steunen. Gezinnen en schoolgaande kinderen die getroffen zijn, moeten in beeld komen. De raad heeft ook hiervoor een motie aangenomen, om te inventariseren welke (groepen) kinderen tussen wal en schip dreigen te belanden en hoe de gemeente hierin kan ondersteunen. Daarnaast verdienen chronisch zieken en mensen met een beperking in deze coronatijd extra aandacht. Daarbij kan ook de Toegankelijkheidsraad mogelijk een rol spelen.

 

Onderwijs en woningbouw

De raad vindt dat het onderwijs in Zoetermeer beter moet aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het college is verzocht om, nog voor het najaarsdebat, enkele scenario’s te presenteren over de mogelijkheden en hier actief partijen bij te betrekken en te kijken naar vernieuwende onderwijsconcepten. Ook wil de raad dat er zoveel mogelijk woningen worden gebouwd in Zoetermeer. Via een motie is verzocht om met marktpartijen en woningcorporaties invulling te geven aan 'Samen doorbouwen aan Nederland!' Daarnaast heeft de raad het college gevraagd om met een plan te komen om woningen voor starters betaalbaar te maken.

 

Veiligheid en wijkgericht werken

De raad heeft ook een motie aangenomen om BOA’s in Zoetermeer nog voor de jaarwisseling uit te rusten met een korte wapenstok en pepperspray en voor het gebruik van deze middelen een opleiding te geven. Ook heeft de raad verzocht om in de ‘startnotitie wijkgericht werken’ een overzicht op te nemen van centrale punten in iedere wijk die kunnen functioneren als ‘Huis van de Wijk’ en hoe dit samen met partners een kan worden vormgegeven. Tevens wil de raad de mogelijkheden hiervoor laten onderzoeken in de wijken Oosterheem -met plaats voor de bibliotheek- , Seghwaert en Rokkeveen.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-