Het college komt dit voorjaar met een beleidsarme Perspectiefnota 2021. Wethouder Rosier (Financiën): “We hebben ervoor gekozen om alleen echt noodzakelijke keuzes in de nota te zetten, gezien de coronacrisis”. Er is op dit moment nog te weinig zicht op de financiële gevolgen van de crisis.

Alles wat nog even kan wachten is opgeschoven tot de vaststelling van de begroting in november. Al wel bekend is dat de kosten van de coronacrisis oplopen, deze bedragen nu al 3,5 miljoen en er wordt verwacht dat dit oploopt tot 5 miljoen. De kosten van de crisis zitten bijvoorbeeld in extra uitgaven voor de bijstand, DSW, inkomsten die wegvallen uit bijvoorbeeld zaalhuur.

Wethouder Marc Rosier portret lachendWethouder Marc Rosier : “De budgetten van de gemeente Zoetermeer staan al geruime tijd onder druk. De gemeente blijft aandringen bij het rijk om voldoende middelen beschikbaar te stellen. Ook vanwege het coronavirus volgen de financiële ontwikkelingen zich in hoog tempo op. De gevolgen van de lokale coronacrisis zullen in de miljoenen euro’s lopen. Over een aantal zaken is ook financieel nog geen scherp beeld. Het zal onvermijdelijk zijn om keuzes te maken, maar ik weet in ieder geval zeker dat goede dienstverlening aan onze inwoners en de zorg voor onze stad daarin voorop staan.”

Het college stelt voor om een deel van de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen, die zo’n 95 miljoen opbrachten, te besteden om de reserves van Zoetermeer te vergroten. Normaal is de reserve van de gemeente 7 miljoen, dit wordt nu verdubbeld naar 14 miljoen, als stootkussen om in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen. Ook wordt gekeken naar de Eneco opbrengsten om de kosten van de coronacrisis op te vangen.

 

Van beleidsarm naar beleidsrijk

In september presenteert het college aan de raad een aanvullend voorstel met plannen voor nieuw beleid. Op dat moment is er meer zicht op de financiële gevolgen van corona en op de uitkomst van de meicirculaire van het rijk. Beide spelen een belangrijke rol bij de financiële mogelijkheden die de gemeente Zoetermeer heeft om aanvulling van beleid te kunnen realiseren.

 

Corona

Sinds de coronacrisis zette de gemeente Zoetermeer zich volledig in voor de continuïteit van haar zorg en dienstverlening. Naast de maatregelen van het rijk voerde Zoetermeer direct op lokaal niveau enkele maatregelen door om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te ontzien of te ondersteunen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn uitstel van betaling van belastingen en gemeentelijke huur. Ook zijn de meest kwetsbare mensen in de samenleving voorzien van voedselbonnen en is een noodloket ingericht voor ondernemers. Daarnaast is sprake van het intensiveren van handhaving, het aanpassen van de dienstverlening en het faciliteren van thuiswerken voor medewerkers.

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2021 op 22 en 29 juni 2020 tijdens het Voorjaarsdebat.

Foto: Wethouder Marc Rosier

-advertenties-

-goede doel-