20180620 130392Tijdens het najaarsdebat op 4 en 11 november 2019 heeft de raad uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna. De raad stemde in met de begroting, hoewel de gehele oppositie tegen stemde.

De begroting voor 2020 is sluitend, maar de gemeente verwacht nog wel tekorten voor de daaropvolgende jaren. De begroting die nu aangenomen is bevat 14 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen. De tekorten komen vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het Rijk.

 

Investeren en bezuinigen

De raad is zich er terdege van bewust dat in de begroting verwerkte besparingsmaatregelen voelbaar en zichtbaar zullen zijn in de stad. Naast de bezuinigingen wil de raad ook blijven investeren in de stad, zoals het bouwen van betaalbare en toekomstbestendige woningen en de energietransitie.

 

Samen leven en ondersteunen

De voltallige raad wil dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is een persoonsgebonden budget voor drie jaar af te geven aan ouders met een of meer kinderen met een chronische en/of ongeneeslijke ziekte, aandoening of beperking. Ook wil de raad dat het college opnieuw bij de VNG gaat pleiten voor een CAO voor beschut werk - voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook vroeg de raad het college om zich in te spannen om Zoetermeerse daklozen de komende winterperiode onderdak te bieden.

 

Investeren in de stad

Voor de realisatie van de woningbouwopgave moeten op korte termijn mogelijkheden worden onderzocht om de bouwregels te versoepelen. Flexwonen moet mogelijk worden. Voor medio voorjaar 2020 wil de raad weten of er in Zoetermeer locaties zijn waar flexibele woningen kunnen komen en wat nodig is om dat te realiseren. De raad wil ook een degelijk parkeeronderzoek voor de Binnenstad, zodat de huidige bewoners hun auto gemakkelijker kunnen parkeren.

 

Onderwijs

De raad heeft het college unaniem gevraagd te onderzoeken of er in samenwerking met de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory een of meer ‘Associate degree’- opleidingen(en) gestart kunnen worden. Zo’n opleiding geeft met name MBO-studenten de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. Ook wil de raad weten wat de mogelijkheden zijn om ondernemerschap als keuzeprogramma aan te bieden in het onderwijs.

 

De fracties dienden 42 moties in en twee amendementen, waarvan 18 moties werden aangenomen. De raad nam ook unaniem een motie aan om de ‘Orange the World’-campagne te steunen, gericht op het tegengaan van Geweld tegen Vrouwen.

-advertenties-

-goede doel-