Susanne Bout Juliëtte Meurs en Carla KrullaarsV.l.n.r. Susanne Bout (PvdA), Juliëtte Meurs-Troch (Zoetermeer Vooruit), Carla Krullaars (Zó! Zoetermeer)

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is 2,5 jaren geleden opgericht. Fractieleden van PvdA Zoetermeer, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit vinden dat de ASD veel te weinig invloed heeft, doordat de adviezen die de ASD geeft en de vragen die de ASD heeft niet bij de gemeenteraad terecht komen.

De Partij van de Arbeid, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit vinden dat de raads- en commissieleden onvoldoende op de hoogte worden gehouden van de activiteiten, bevindingen en adviezen van de ASD. “In de vastgestelde werkwijze voor de ASD is geen enkele relatie te vinden met de gemeenteraad”, vertelt Susanne Bout van de PvdA. “Wij hebben de verordening erbij gehaald en de adviesraad vergeleken met de (vroegere) adviesraad Wmo en zijn tot de conclusie gekomen dat wij als raad buiten spel gezet zijn”, voegt Bout eraan toe.
De drie partijen vragen in schriftelijke vragen aan het college of de stukken van de ASD kunnen worden toegevoegd aan de stukken van de raad.

 

Adviesraad Sociaal Domein

Het doel van de adviesraad is de mening over beleid en onderwerpen van het sociaal domein van cliënten of hun vertegenwoordigers te verwoorden, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van b&w. Het college vraagt de adviesraad ook regelmatig om advies over de voorgenomen wijzigingen, verbeteringen en vaststellingen van gemeentelijk beleid over het sociaal domein.
De huidige Adviesraad Sociaal Domein vervangt drie raden, die in 2016 werden samengevoegd in de ASD. Tot in 2015 werd deze functie vervuld door de Jeugdraad, de Begeleidingscommissie WZI en de WMO-raad. De raad heeft destijds goedkeuring gegeven om de Adviesraad Sociaal Domein op te richten.
Op dit moment zijn er 6 vacatures binnen de Adviesraad, van de 12 leden.
De adviezen van de Adviesraad zijn openbaar, maar de adviezen worden niet automatisch doorgegeven aan de raad. De Adviesraad brengt alleen advies uit aan het college. De adviezen komen wel op de openbare site van de Adviesraad, maar deze site is niet geheel up-to-date, het laatste advies hier dateert van december 2018.

 

Foto: R. Meurs

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-