Bewoners konden de afgelopen maanden reageren op de plannen van de gemeente om het Afvalbeleidsplan aan te passen. Bewoners blijken zich vooral zorgen te maken over de frequentieverlaging voor het ophalen van restafval, de extra PBD-container en afvaldumping.


afval_scheidenWethouder Jakobien Groeneveld, portefeuille afval: “Er hebben veel mensen gereageerd, met bijvoorbeeld zorgen over het afvalbeleid. Je ziet natuurlijk dat vooral de mensen reageren die zich ergens zorgen over maken, maar toch zijn er ook heel wat positieve reacties binnen gekomen.” Deze reacties zijn verzameld en worden meegenomen in de plannen.

In het nieuwe Afvalbeleidsplan 2021 worden de volgende zaken aangepast:

- Verlaging van de inzamelfrequentie voor de restafvalcontainers van één keer per twee weken naar
één keer per vier weken;
- Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) wordt ook met behulp van PBD-containers ingezameld. Dit
gebeurt één keer per vier weken;
- Inwoners kunnen een gratis extra PBD-container aanvragen;
- De gemeente mag afval doorzoeken om te controleren of het goed wordt aangeboden

 

Reacties van inwoners

Er zijn in totaal 266 reacties ontvangen op de beoogde afvalstoffenverordening 2021. Mensen geven bijvoorbeeld aan dat hun container voor restafval na 2 weken al vol zit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote gezinnen met kleine kinderen die luiers gebruiken, of mensen die veel medisch afval hebben, zoals een stoma of incontinentiemateriaal.

Reactie gemeente: Als het vier-wekelijks legen van de grijze restafval-container voor een huishouden toch onvoldoende is, kan tegen betaling een extra lediging of extra restafval-container worden aangevraagd. Dit is vervelend voor het betreffende huishouden, maar afval afvoeren en verwerken kost steeds meer geld. Het is de verwachting dat dit een beperkte groep huishoudens betreft. Voor huishoudens die vanwege een medische situatie meer afval hebben wordt een maatwerkregeling toegepast voor zowel het kunnen aanbieden van afval als voor het betalen van het restafval. Deze huishoudens betalen daar niet extra voor.


Inwoners gaven ook als bezwaar aan dat mensen mogelijk afval gaan dumpen, om te voorkomen dat ze hiervoor moeten betalen.
Reactie gemeente: Het stoppen met het gratis ophalen van grofvuil stimuleert inwoners om naar het Zelfbrengdepot te komen. Daar kan grofvuil gratis worden gebracht en ook veel beter worden gescheiden en verwerkt. Voor mensen met een laag inkomen komt er via de Zoetermeerpas een regeling. er wordt ook nagedacht over een hulpmiddel zoals een aanhanger, dat inwoners kunnen lenen om hun grofvuil naar het depot te brengen.
Groeneveld: “De zorgen voor dumping zijn begrijpelijk, afvaldumpingen zijn op heel veel plekken in het land een probleem. Maar ook nu al wordt er regelmatig afval gedumpt. Door de inzet van extra afvalcoaches naast de milieu inspecteurs wordt getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig handhavend op te treden."

Ook over bron- en nascheiding kwamen er vragen van inwoners. Bij nascheiding leveren inwoners al hun afval in één bak in, bij de afvalverwerking wordt dit dan gescheiden. De gemeente laat hierop weten dat met met nascheiding alleen het PBD-afval uit het restafval kan worden gehaald. Met nascheiding haal je dus geen GFT-afval, papier en andere bruikbare materialen uit het restafval. Groeneveld: “Met nascheiding zijn mensen zich veel minder bewust van de hoeveelheid afval die zij produceren. En juist omdat in Zoetermeer het aanbod aan restafval nog erg hoog is (217kg/huishouden/jaar, terwijl de landelijke doelstelling 100 kg is) is scheiding aan de bron de beste oplossing, omdat het inwoners bewust maakt van de hoeveelheid afval die zij produceren.”

-advertenties-

-goede doel-