Het college van burgemeester en wethouders is dinsdag akkoord gegaan met het ontwerpbeeldkwaliteitplan voor SnowWorld. Ook ging het college akkoord met het compensatieplan voor de verlengde derde baan van SnowWorld.

Voorwaarden aan vormgeving

landje van geijsel
 Het landje van Geysel
 

De gemeenteraad heeft in december vorig jaar besloten om medewerking te verlenen aan de plannen van SnowWorld om de derde skibaan te verlengen. De raad heeft wel voorwaarden gesteld aan het ontwerp van de baan en dat de ruimte die de verlengde derde baan inneemt wordt gecompenseerd met andere natuur. De verlenging van de derde baan heeft immers gevolgen voor het uiterlijk van het Buytenpark.

Beeldkwaliteitplan

De voorwaarden waaraan het ontwerp voor de derde baan moet voldoen, zijn vastgelegd in het ontwerpbeeldkwaliteitplan dat nu ter inzage ligt. Een beeldkwaliteitplan beschrijft de uiterlijke kenmerken van een gebied en brengt de waardevolle elementen daarvan onder woorden. In zo’n plan staan regels en richtlijnen om de kwaliteit van dat gebied veilig te stellen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over het beeldkwaliteitplan.

Het Kwaliteitsteam Buytenpark is nog steeds tegen de uitbreiding van Snowworld, maar zij ondersteunen de maatregelen in het huidige plan.

Natuurcompensatie

De verlenging van de derde baan neemt 3595 vierkante meter grond in beslag. De gemeente wil dat op een andere plek in het Buytenpark compenseren, zodat de totale oppervlakte aan natuurgebied hier niet vermindert. Daarom voegt de gemeente een deel van het westelijke weidegebied, het zogeheten Landje van Geijsel, toe aan het natuurkerngebied. Daarmee wordt de verloren oppervlakte ruimschoots gecompenseerd. Dit stukje land wordt ontwikkeld als moerasgebied, zodat het er extra interessant wordt voor vogels.

Rondom de derde baan komt een zogenoemde Zeeuwse haag, die bestaat uit sleedoorn, meidoorn en veldesdoorn, aangevuld met onder andere hondsroos, egelantier en vlier. Deze soorten komen ook elders in het park voor, waardoor de fundering van de baan als het ware opgaat in de omgeving. De palen waarop de derde baan steunt, worden zo aan het oog onttrokken. Wandelpaden in de buurt worden verlegd.

De uitkijktoren, die ook van buitenaf bereikbaar is, blijft gehandhaafd in het plan. De toren is ook noodzakelijk om te voorzien in de verplichte nooduitgang en biedt voor bezoekers van het Buytenpark een prachtig uitkijkpunt over de omgeving.

Inwoners van Zoetermeer kunnen van vrijdag 31 oktober tot en met donderdag 11 december 2014 hun mening geven over het ontwerpbeeldkwaliteitplan van SnowWorld. Dit is te vinden op internet: www.zoetermeer.nl/beeldkwaliteitplansnowworld .

 

 

-advertenties-

-goede doel-