raadszaal 1Na maanden digitaal vergaderen, voerde de gemeenteraad op 28 juni 2021 -als vanouds- weer het debat in de raadzaal in het Stadhuis-Forum. Tijdens dit Voorjaarsdebat is gesproken over de financiële situatie van de gemeente Zoetermeer en zijn besluiten genomen.


Zoetermeer heeft nog steeds te maken met hardnekkige tekorten en ook de gevolgen van de coronapandemie zijn onvoorspelbaar. De raad wil eerst meer duidelijkheid hoeveel het Rijk in de toekomst structureel gaat betalen aan de gemeenten voor de tekorten waar zij mee kampen. Op dit moment heeft de Zoetermeer hierdoor geen sluitende meerjarenbegroting. Door het kabinet is er wel extra geld beschikbaar gesteld voor 2022, maar niet voor de jaren daarna. Daarom is het voor de gemeenteraad lastig om voorzieningen in de stad voor vele jaren te realiseren. De gemeenteraad wil niet nog meer bezuinigen totdat er meer bekend is over de structureel extra middelen van het Rijk.

 

Impuls voor de stad

Tijdens het debat is benadrukt dat het voor velen een zwaar anderhalf jaar is geweest. Er waren veel woorden van dank aan iedereen die zich heeft ingezet om Zoetermeer door de coronacrisis te leiden. En ook het actiecomité Raden in Verzet is onafgebroken bezig geweest om extra geld van het Rijk te krijgen om de financiële positie te kunnen verbeteren en de stad niet kapot te
bezuinigen.

De raad heeft een amendement aangenomen om een bedrag van 1 miljoen euro vrij te maken, waardoor een eenmalige impuls kan worden gegeven aan de stad.
De raad heeft het raadsvoorstel Perspectiefnota 2022 met algemene stemmen aangenomen. Het college gaat de aangenomen voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting die begin november wordt besproken en vastgesteld. Er werden 47 moties en 2 amendementen in stemming gebracht. Er is 1 amendement aangenomen. In totaal zijn 36 moties aangenomen, waarvan 7 unaniem.

 

Sociaal Domein

Veel van de aangenomen voorstellen hebben betrekking op de jeugdzorg. Met aanbieders van de jeugdzorg moeten afspraken worden gemaakt over het aantonen dat hulp daadwerkelijk zinvol is. De raad wil ook dat er afspraken komen over kinderen en jongeren met ernstige problematiek die al meer dan vier weken op hulp wachten.
De raad wil eenzaamheid onder jongeren bestrijden en onderzoeken of er Europese subsidiemogelijkheden zijn voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Bijstandsgerechtigden zouden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2021, een vrijstelling moeten krijgen van giften tot € 1.200 per jaar. Corona heeft ook een grote impact gehad op mantelzorgers. De raad wil daarom dat er voor het begrotingsdebat een voorstel komt voor een blijk van waardering.

 

Onderwijs, sport en cultuur

De raad wil dat er meer passende leerwerkplekken en stages komen voor technische studenten binnen Zoetermeer. Ook willen zij onderzoeken hoe het huidige project van Piëzo voor studieplekken kan worden gefinancierd. De raad wil daarnaast extra inzetten op zwemmen en een enquête laten houden onder Zoetermeerse verenigingen voor het krijgen van een globaal inzicht in de investeringsbehoefte voor de komende drie jaar.

De raad wil eveneens dat er een cultuurhistorische waardenkaart van de stad komt in overleg met de HGOS en Schatbewakers en dat picknicktafels toegankelijk worden voor rolstoelgebonden bezoekers. Ook is om een eenmalige vergoeding gevraagd voor mensen met een ZoetermeerPas om kosteloos bij lokale ondernemers iets leuks kunnen ondernemen.

 

Vervoer en duurzaamheid

De raad wil samen met het CBR op zoek gaan naar een geschikte locatie in Zoetermeer waar theorie-examens kunnen worden afgenomen. Ten aanzien van de Zoetermeerse Energietransitie wil de raad een onderzoek of de gemeente in aanmerking kan komen voor Europese subsidie.

 

Milieu en groen

De raad wil grotere afvalbakken in de openbare ruimte. Er wordt een pilot gestart met zogenoemde afvalringen; ringen aan bestaande afvalbakken om kleine plastic flesjes/blikjes in te zetten. Daarnaast wil de raad weten hoeveel afvalbakken in Zoetermeer nog niet voorzien zijn van een klep.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-