recycle 309974 1280Nu een referendum over het afvalbeleid in zicht komt, hebben veel Zoetermeerders een mening over het afval. Wat vinden de Zoetermeerse politieke partijen van de plannen rond het afvalbeleid?

Wij vroegen alle Zoetermeerse partijen om hun standpunt.

Zó! Zoetermeer

Fractievoorzitter Marijke van der Meer: “Zó! Zoetermeer heeft tegen het nieuwe afvalbeleid gestemd, want we weten dat veel bewoners het niet zien zitten. De mensen in Zoetermeer willen niet dat het afval maar een keer per vier weken wordt opgehaald, vooral ook omdat er geen oplossingen zijn voor gezinnen die nog in de luiers zitten en geen discrete mogelijkheden voor mensen met incontinentieproblemen. De Zoetermeerder wil ook niet apart betalen voor het ophalen van grofvuil.
Zó! Zoetermeer denkt dat het scheiden van afval makkelijker moet worden. Waar het gaat over plastic, blik en drankkarton moeten we overstappen op nascheiden (door een fabriek). Voor papier, glas en kleine huishoudelijke apparaten moeten we dicht bij huis regelen dat mensen het makkelijk kunnen weggooien.

 

ChristenUnie-SGP

Fractievoorzitter Francijn Brouwer: “De ChristenUnie-SGP wil graag dat we wat doen aan de enorme afvalberg die Zoetermeer produceert. Dat daarvoor een nieuw afvalbeleidsplan nodig is, is duidelijk. Er zit veel te veel ongesorteerd afval in ons restafval, en de verwerking daarvan wordt steeds duurder. Bovendien leidt het tot verspilling van nuttige grondstoffen.
Maar het voorgestelde plan heeft ons niet overtuigd.
Wij wilden nog niet besluiten om diftar in te voeren, omdat er nog geen enkele duidelijkheid is over de financiële gevolgen voor bevolkingsgroepen. We wilden nog geen onomkeerbare stappen nemen over ophaalfrequenties, omdat het maatwerk niet is uitgewerkt. We wilden nog geen besluit nemen over voor- of nascheiding, omdat de raad daar niet genoeg informatie over heeft.
Daarbij missen we in het afvalbeleidsplan belangrijke onderwerpen, zoals afvalpreventie bij de bron, en de gevolgen van de plannen voor specifieke bevolkingsgroepen, zoals grote gezinnen.”

 

PVV

Fractievoorzitter Jeremy Mooiman: “Het is zeer goed nieuws dat het referendum tegen het nieuwe afvalbeleid er komt. Duizenden Zoetermeerders tekenden verzet aan. Ook de PVV was, is, en blijft tegen het beleid dat niet alleen onze inwoners op extra kosten jaagt, maar ook meer overlast en stank zal veroorzaken.
Wat ons betreft is het nog maar eens per 4 weken ophalen van restafval containers onacceptabel. Ook vrezen wij uitpuilende bakken en nog verdere vervuiling dan nu al het geval is. Wat de PVV betreft dient het stadsbestuur onze inwoners, en niet andersom. De voorgenomen veranderingen in het afvalbeleid zien wij als een slechte zaak. Wij willen een schone, leefbare en veilige leefomgeving voor onze inwoners, ook in en rondom het huis. Overlast, stank en ziektemakers horen daar niet bij.”

 

Zoetermeer Vooruit

Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch: “Zoetermeer Vooruit is er voorstander van om de afvalverwerking te laten zoals die nu is. Naast het overvragen van de inwoners, door nog meer te scheiden, is het totaal onduidelijk wat de kosten voor de inwoners gaan worden.
Steeds meer gemeenten gaan terug van scheiden door de inwoners (bronscheiding) naar het nascheiden; de machines doen het steeds beter en de kosten worden steeds lager. Zoetermeer Vooruit vindt het onbegrijpelijk dat de wethouder een voorstel neerlegt dat incompleet is en waar de helft van de informatie nog niet in is opgenomen maar nog uitgezocht moet worden.”

 

Fractie Van den Berg

Ineke van den Berg: “ FvdB ziet bronscheiding als hét middel om inzicht te verkrijgen in onze afvalstromen. Om te weten wat en hoeveel we weggooien, zullen we het eerst moeten scheiden, teneinde tot een vermindering van afval te komen. Want daar moeten we uiteindelijk naartoe; recyclen alleen is niet voldoende. Bronscheiding levert bovendien een betere kwaliteit recyclebaar materiaal op. DIFTAR biedt daarnaast bewoners de gelegenheid om meer controle te krijgen over de kosten van afval, in tegenstelling tot nascheiding. Hoe meer je scheidt, hoe minder je betaalt. Bepaalde groepen zullen we hierin moeten ondersteunden en maatwerk leveren waar nodig. Denk aan mensen met kinderen, die veel luiers verbruiken of mensen met incontinentiemateriaal. Maar ook chronisch zieken en ouderen, voor wie scheiding van afval veel moeite kost”.

 

CDA Zoetermeer

Véronique Frinking : “Het CDA Zoetermeer is voor het nieuwe afvalstoffenbeleid omdat er echt iets moet gebeuren aan de hoeveelheid restafval die we in Zoetermeer produceren. Zoetermeerders produceren 217 kg per inwoner restafval. Het gemiddelde in Nederland is 160 kg per inwoner. Oftewel Zoetermeer zit 35% boven landelijk gemiddelde. Het kost steeds meer om dit allemaal te laten verwerken. En omdat de overheid hier extra ‘straf’-belasting op heft gaat dit de Zoetermeerders steeds meer geld kosten. Het CDA Zoetermeer wil een mooie toekomst voor onze kinderen. Zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving en milieu horen daarbij. Minder restafval produceren ook. Restafval wordt nu verbrand en niet en hergebruikt. Plastic, GFT, papier en glas wel. Dat moeten we zoveel mogelijk apart inzamelen. Een extra oranje bak is niet verplicht, maar wat het CDA betreft: beter een extra bak, dan een verdere aanslag op ons milieu en een lege portemonnee!”

 

LHN

Hanneke Wortel: "LHN ziet met het betalen per afvalzak een aantal zaken die belangrijk zijn om bij stil te staan. LHN wil graag aandacht voor de senioren uit de stad. LHN wil vooral dat de ouderen uit de stad zo min mogelijk merken van de verandering in het afvalbeleid, wij willen daarom ook niet dat onze senioren na het deponeren van vier afvalzakken voor een vijfde en meer moeten gaan betalen. Zij moeten gewoon hun dagelijkse loopje naar de afvalbak hebben, dit loopje is belangrijk om te blijven bewegen maar zeker ook in sociaal aspect in het kader van ‘zien en gezien’ worden.
LHN is ook van mening dat de hele stad goed afvalbeleid verdiend waarbij goed inzichtelijk is gemaakt welke kosten moeten worden betaald en wat er van de inwoners wordt verwacht. Daarom wil LHN dat het college gedegen onderzoek doet naar de ontwikkelingen in deze sector, de afvalverwerkingsindustrie doet onderzoek naar nascheiding daar waar bronscheiding al is onderzocht. LHN wil graag helpen de afvalberg te laten slinken, maar niet voordat er een goede afweging heeft plaatsgevonden en kosten in kaart zijn gebracht.
LHN is tevreden met het feit dat de oranje container geen verplichting is, niet iedereen heeft namelijk een tuin voor nòg een container."

 

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-