Het rijk stelt voor de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal €1.852.000,- extra beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Deze aanpak concentreert zich op vier speerpunten. Maatregelen in Zoetermeer zijn onder meer de Leerwerkcheque, de inzet tijdens de eerste vier weken van werkloosheid vooral gericht op risicojongeren, extra coaching en de inzet van jongerenambassadeurs richting bedrijfsleven.

Dit plan van aanpak is onderdeel van de landelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid van de ministeries SZW en OCW. De ministeries sluiten voor dit plan een convenant met de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.

Arbeidsmarktregio’s

bezuinigingenIn totaal stelt het rijk €25 miljoen beschikbaar voor de 35 arbeidsmarktregio’s om op regionaal niveau afspraken te maken over maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De basis voor de vaststelling van de middelen per arbeidsmarkt is het aantal werkloze jongeren in de regio. Op grond hiervan komt €1,8 miljoen beschikbaar in de regio waar Zoetermeer deel van uitmaakt.

De looptijd van de subsidie is van medio 2013 tot eind 2014. Het gaat om co-financiering: een deel van de projecten zijn bestaande projecten die met deze extra middelen een extra impuls krijgen.

Gezamenlijke aanvraag

De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, met Zoetermeer als centrumgemeente, dienen gezamenlijk een aanvraag in. De aanvraag werd door de wethouders van de centrumgemeenten Den Haag en Zoetermeer op 26 juni 2013 ondertekend en ingediend bij de ministeries SZW en OCW.

-advertenties-

-goede doel-