boomBegin juli is vergunning verleend voor het kappen van meer dan 400 platanen in Segwaert. Gevolg hiervan is aantasting van de beeldbepalende groenstructuur van de wijk. Argumenten zijn: overlast door schaduw en door vallende bladeren, schade door wortel- en geveldruk en voor ondergrondse kabels. De grootschalige kap houdt de gemoederen in de wijk sterk bezig, zeker nu de vergunningen zijn gepubliceerd via openbare bekendmaking en daarmee open staan voor bezwaar.

De LHN is duidelijk geworden dat er een groot aantal bezwaarschriften in voorbereiding is. De bewoners hebben zich opnieuw verenigd in het SIP, Seghwaert in protest, die in een bericht aan de gemeenteraad de bezwaren kenbaar heeft gemaakt.

De bewoners voeren aan dat er in 10 jaar maar 10 bezwaren zijn ingediend, waaruit blijkt dat het aantal bomen dat echt overlast veroorzaakt gering is. Zij zijn boos dat door dit plan honderden gezonde bomen gekapt zullen worden en de bewoners zijn bang dat de kap waardedaling van hun woning kan betekenen.

De LHN heeft over de voorgenomen bomenkap de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Kan het college aangeven in hoeveel en in welke gevallen de platanen concreet tot bezwaren (schaduw, bladeren, geveldruk, bestrating) hebben geleid in de afgelopen 10 jaar (naar verluid 10 in 10 jaar)?
  2. Kan het college aangeven in hoeveel en in welke gevallen schade door de platanen is ontstaan aan gevels, bestrating en kabels in het gemeentelijke eigendom en in welke gevallen dat in de afgelopen 10 jaar concreet tot kosten heeft geleid?
  3. Als de geluiden juist zijn lijkt de voorgenomen kap de LHN disproportioneel, in relatie tot het aantal bezwaarden in een wijk met meer dan 12.000 inwoners. Is het college dit met de LHN eens en is het college bereid om mede daardoor de plannen te herzien?
  4. Nu er kennelijk weinig draagvlak blijkt voor het kappen zoals gepland, lijkt er aanleiding de plannen aan te passen. Is het college bereid om de voorkeurvariant te wijzigen en alleen de overlastgevende bomen (als bedoeld in vraag 1 en 2) te kappen en hierover in overleg te treden met (vertegenwoordigers van) de wijkbewoners? Het zou dan maar om een zeer klein percentage van het bestand aan platanen gaan.

-advertenties-

-goede doel-